Hakikat Islam Yang Sebenarnya

SOAL:

Apakah hekekat Islam yang sesungguhnya?

JAWAB :

Hakikat Islam Yang Sebenarnya :

al-Islam (الإسلام) yang berasal dari akar kata (سلم), dalam bahasa Arab setidaknya mengandung tiga makna, yaitu:

 • ا لخلوص و التعري من الآفات الظاهرة أو الباطنة (Bebas dan bersih dari penyakit lahir dan bathin).
 • الصلح و الأمان (Damai dan tentram).
 • الطاعة و الإذعان (Ta`at dan patuh).

(h al-Dīn al-Islāmiy oleh ‘Afīf Abd al-Fattāh Thabbarah  hal. 13)

Dalam al-Qur`an, kata al-Islam paling sedikit menggambarkan 4 pemahaman yang sangat penting, yaitu:

 1. Islam kontradiktif sebuah kesyirikan.

“Katakanlah: Sesungguhnya aku diperi-ntahkan agar aku menjadi orang yang per-tama kali Islam dan jangan sekali-kali kalian masuk golongan orang-orang musyrik [QS. al-An’ām (6): 14]

 1. Islam kontradiktif sebuah kekufuran.

“Apakah (patut) dia menyuruh kalian berbu-at kekafiran di waktu kalian sudah Islam[QS. Āli ‘Imrān (3): 80]

 1. Islam berarti Ikhlas kepada Allah swt.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan diri-nya kepada Allah…” [QS. al-Nisā (4): 125]

 1. Islam berarti al-khudhū` dan al-inqiyādh (Ketundukan dan kepatuhan).

“Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan ber-serah diri/tunduk dan patuhlah kepada-Nya…” [QS. al-Zumar (39): 54]

(h al-Dīn al-Islāmiy hal. 14)

Apabila dilihat dari asal maknanya, baik secara bahasa maupun berdasarkan pema-haman al-Qur`an, maka Islam adalah:

( مُطْلَقُ اْلاِسْتِسْلاَمِ لله ِوَ اْلاِنْقِيَادُ لِمَا أَنْزَلَهُ عَلَى رُسُلِهِ مِنَ الْهُدَى )

Penyerahan diri secara mutlak kepada Allah serta tunduk dan patuh dengan hidayah yang diturunkan kepada para rasul-Nya

(Tahkīm al-Syarī`ah wa Da`āwā al-`Ilmāniyyah oleh Dr. Shalāh al-Shāwiy hal. 23)

Makna Islam tersebut berarti mengandung 2 asas utama, yaitu:

 1. Penyerahan diri secara mutlak kepada Allah swt, dan
 2. Tunduk dan patuh kepada syari`at yang di bawa oleh para rasul-Nya.

Syaykh Muhammad al-Tamīmiy menam-bahkan asas makna Islam ini menjadi 3 hal, yang diistilahkannya dengan tawhīd, ta`at dan barā`ah dari syirik, dimana dia berkata:

( اَلإِسْلاَمُ هُوَ اْلاِسْتِسْلاَمُ للهِ بِالتَّّْوْحِيْدِ وَ اْلاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ )

Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepadaNya dengan keta`atan serta membebaskan diri (bara`ah) dari syirik

(Syarh al-Ushūl al-Tsalātsah oleh Muham-mad bin Shālih al-‘Utsaymīn hal 64)

Asas ketiga yang menjadi tambahan dari dua asas sebelumnya adalah:

 • Membebaskan diri dari berbagai bentuk kesyirikan.

 

Hakikat Islam Yang Sebenarnya

Dari sini dapat kita ketahui bahwa Islam terkait dengan 2 hal, prinsip dan tu-juan hidup serta perbuatan dan sikap hidup. Prinsip dan tujuan hidup adalah tauhid yang tidak bercampur dengan syirik serta perbuatan dan sikap hidup adalah ta`at kepada Allah swt dengan ketundukan pada aturan-Nya yang diturunkan kepada para utusan-Nya. Kedua unsur inilah yang terkandung dalam 2 kalimat thayyibah atau 2 kalimat syahādah (persaksian), yaitu:

 1. Syahadat Lā Ilāha Illallah, yang berarti hidup dengan prinsip dan tujuan tau-hid. Konsekuensinya adalah dengan membebaskan diri dari seluruh prin-sip dan tujuan yang berbentuk syirik, yang dilambangkan dengan periba-datan kepada Thāghūt, Jibt, Andād, Ar-bāb dan Ālihah dengan seluruh akse-soris dan substansinya.

(Lihat: QS. 2: 22, 165, 256 & 257, 4: 51, 60 & 76, 5: 60, 16: 36, 39: 17, 9: 31, 3: 64 & 80, 12: 39, 14: 30, 34: 33, 39: 8, 41: 9)

 1. Syahadat bahwa Muhammad saw ada-lah Rasul Allah swt, yang berarti ber-buat dan bersikap hidup dengan sun-nah.

Konsekuensinya adalah dengan membebaskan diri dari seluruh bentuk perbuatan dan sikap hidup bid`ah, yang dilambangkan dengan hidup hanya sesuai dengan akal, rasa, mimpi, khu-rafat, takhayyul, kontrak sosial dan atau hidup dengan aksesoris dan subs-tansi non ittibā` Rasūl serta masyara-kat Islami (para shahabat) di masa beliau.

(Lihat: QS. 2: 129 & 151, 3: 164 & 179, 4 : 13-14, 59-65 & 80, 7: 85, 33: 36, 59: 36, 62: 2)

One thought on “Hakikat Islam Yang Sebenarnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments links could be nofollow free.